Temeljem članka 13. Zakona o udrugama („Narodne novine“, br. 74/14 i 70/17) i članka 14. Zakona o sportu („Narodne novine“, br. 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15 i 19/16),  Skupština Planinarskog društva „Medvednica“ na svojoj sjednici održanoj  elektronskim putem u periodu od 15. – 19.11.2021..godine, donosi

STATUT

PLANINARSKOG DRUŠTVA „MEDVEDNICA“

 1. OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Statutom uređuju naziv, sjedište, zastupanje, izgled pečata i područje(a) djelovanja Planinarskog društva „Medvednica“ (u daljnjem tekstu: Društvo), sukladno ciljevima, djelatnostima  kojima se ostvaruju ciljevi te gospodarskim djelatnostima sukladno zakonu o načinu osiguranja javnosti djelovanja udruge; uvjeti i način učlanjivanja u Društvo, te prestanak članstva u Društvu, prava, obveze i odgovornosti, te stegovna odgovornost članova, način vođenja popisa članova, tijela Društva, njihov sastav i način sazivanja sjednica, izbor, opoziv, ovlasti, način odlučivanja i trajanje mandata, te način sazivanja sjednice Skupštine u slučaju isteka mandata, izbor i opoziv likvidatora Društva; međusobna prava i obveze Društva i ustrojstvenih oblika, prestanak postojanja Društva, imovina, način stjecanja i raspolaganja imovinom, postupak s imovinom u slučaju prestanka Društva, način rješavanja sporova i sukoba interesa unutar Društva, te druga pitanja značajna za Društvo.

Članak 2.

Planinarsko društvo „Medvednica“ je dragovoljna, samostalna, interesna i izvanstranačka udruga planinara, ljubitelja planina i planinske prirode, te prirodnih i povijesnih znamenitosti u planinama.

Društvo svojim radom i djelovanjem medu članovima njeguje i razvija planinarske vještine i planinarsku rekreaciju, potičući ljubav prema čuvanju ljepota planinske prirode, prema čovjeku i svojoj domovini Republici Hrvatskoj.

Društvo ne dopušta rasnu, nacionalnu, vjersku i političku niti drugu diskriminaciju, te kršenje sloboda i prava čovjeka.

Članak 3.

Društvo djeluje u skladu s načelom neovisnosti, načelom javnosti, načelom demokratskog ustroja, načelom neprofitabilnosti i načelom slobodnog sudjelovanja u javnom životu, sukladno Zakonu o udrugama.

Rad u Društvu je dobrovoljan i odvija se u skladu s načelima iz stavka 1. ovog članka.

 1. NAZIV I SJEDIŠTE DRUŠTVA, IZGLED I SADRŽAJ PEČATA

Članak 4.

Naziv Društva je Planinarsko društvo „Medvednica“ Skraćeni naziv Društva je PD „Medvednica“

Sjedište Društva je u Zagrebu.

Odluku o promjeni adrese sjedišta Društva donosi Upravni odbor Društva. Društvo djeluje na području Republike Hrvatske.

Članak 5.

Društvo je neprofitna pravna osoba registrirana pri Gradskom uredu za opću upravu u Zagrebu. Radi ostvarenja svojih ciljeva Društvo se može udruživati u saveze i druge udruge i organizacije ako to pridonosi postizanju ciljeva, te može surađivati s društvenim i sportskim udrugama i zajednicama, školama, ustanovama, poduzećima i državnim tijelima, pri čemu odluku o tome donosi Skupština.

Društvo se može dragovoljno udruživati i u ostale udruge izvan granica Republike Hrvatske čiji su ciljevi i djelatnosti podudarni s planinarstvom i planinarskim specijalnostima i ako to pridonosi postizanju ciljeva i djelovanju Društva.

Članak 6.

Društvo ima pečat. Pečat Društva je okrugla oblika, promjera 30 mm. U središtu pečata je grb Hrvatskog planinarskog saveza, a uz rub pečata upisane su riječi: PLANINARSKO DRUŠTVO „MEDVEDNICA“ ZAGREB. Za računovodstvene, administrativne poslove i potvrđivanje članskih markica upotrebljava se pečat Društva istog sadržaja i oblika, promjera 20 mm.

 1. ČLANSKA ISKAZNICA I PRISTUPNICA

Članak 7.

Društvo, odnosno članovi Društva koriste jedinstveni obrazac članske iskaznice Hrvatskog planinarskog saveza, kao dokaz o članstvu u Društvu i posredno u Hrvatskom planinarskom savezu (skraćeni naziv HPS), te Međunarodne planinarske i alpinističke federacije (International Mountaineering and Climbing Federation) skraćeni naziv UIAA.

Članak 8.

Pristupnica za učlanjenje u Društvo je tiskana na papiru formata A-5, koju je budući član ili članica društva dužna popuniti i vlastoručno potpisati, a Društvo se obvezuje da će upisane podatke o članu koristiti samo za potrebe Društva. Odluku o sadržaju i izgledu Pristupnice donosi Upravni odbor.

 1. ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE DRUŠTVA

Članak 9.

Društvo, u okviru njegove djelatnosti, zastupaju predsjednik Društva, dopredsjednik Društva, tajnik i osobe koje ovlasti Skupština Društva.

 1. SVRHA I CILJEVI, PODRUČJE DJELOVANJA SUKLADNO CILJEVIMA DJELATNOSTI I GOSPODARSKE DJELATNOSTI DRUŠTVA

Članak 10.

Ciljevi Društva su:

  • Promicanje planinarske djelatnosti i njegovanje planinarske etike te tradicije.
  • Poticanje, razvijanje i unapređenje sportsko-planinarske rekreacije i planinarskih aktivnosti radi zadovoljavanja potreba za očuvanjem, održavanjem i poboljšanjem tjelesnih i psiholoških sposobnosti i kapaciteta, te i zdravlja članica i članova, korištenjem slobodnog vremena za tjelesno vježbanje i sportsko planinarskeaktivnosti.
  • Njegovanjem planinarske etike, razvijanjem čovjekoljublja, nesebičnosti, ispravnog odnosa prema prirodi i smislu za njezino očuvanje i stvaranjem uvjeta za razvitak zdravog, snažnog i plemenitog članstva,
  • Osvješćivanje potrebe očuvanja prirode za potrebe budućih naraštaja.

Društvo sukladno svojim ciljevima djeluje na području sporta, planinarstvo.

Članak 11.

Društvo svoje ciljeve ostvaruje kroz slijedeće oblike djelovanja:

  • Pokretanjem i provođenjem aktivnosti na zaštiti i unapređenju planinske prirode i čovjekove okoline te na očuvanju kulturno-povijesne baštine u planinama,
  • Pokretanjem i provođenjem aktivnosti na zaštiti i unapređenju zdravlja i prevenciji bolesti, razvijanjem tjelesnih aktivnosti koje se organizirano izvode u prirodi, promocijom zdravih stilova života i promicanjem planinarstva kod djece, mladeži i građana,
  • Organiziranjem i provođenjem izvaninstitucionalnih odgojno-obrazovnih programa, iskustvenog učenja u prirodi za građanstvo i stručnih usavršavanja za članove,
  • Organiziranjem izleta, pohoda, tura, susreta, ekspedicija, logorovanja, kampova i planinarskih takmičenja, te drugih planinarskih manifestacija za članstvo,
  • Organiziranjem seminara, tribina, konferencija, kongresa i sličnih skupova koji doprinose ostvarivanju ciljeva Društva,
  • Sudjelovanjem na domaćim i stranim međunarodnim skupovima, kongresima i konferencijama koji doprinose ostvarivanju ciljeva Društva,
  • Osmišljavanjem, organiziranjem izgradnje, uređivanja, obilježavanja, čuvanja i održavanja planinarskih staza i veznih putova,
  • Jačanjem materijalne osnove i imovine Društva, te skrb o gradnji, održavanju i čuvanju planinarskih objekata (domova, kuća i skloništa),
  • Koordiniranjem i usmjeravanjem stručnih i specijaliziranih planinarskih djelatnosti u sekcijama, odsjecima i povjerenstvima (orijentacija, vodiči, markacisti, športsko penjanje, alpinizam, speleologija, Čuvari planinske prirode i dr.),
  • Organiziranjem osposobljavanja svoga članstva za pojačane napore pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, nesreća, ratnih opasnosti i drugih sličnih stanja,
  • Suradnjom s gospodarskim subjektima u obavljanju poslova od zajedničkog interesa, sa znanstvenim institucijama, školama, športskim udrugama, savezima i zajednicama, ustanovama, državnim organima i drugim organizacijama na razvoju planinarstva i njegovom društvenom vrednovanju,
  • Obavljanjem sportske djelatnosti u smislu odredbi Zakona o sportu,
  • Donošenjem smjernica, programa i planova djelovanja i razvitka Društva,
  • Obavljanjem i drugih poslova potrebnih za razvitak Društva.
 1. JAVNOST RADA

Članak 12.

Rad Društva je javan.

Javnost rada Društva ostvaruje se na načine utvrđene ovim Statutom, posebice:

  • Pravodobnim izvješćivanjem članstva o radu Društva i značajnim događajima, pisanim izvješćima, na posebnim skupovima ili na drugi prikladan način,
  • Putem elektronske pošte, web stranice, izloga, predavanjima ili objavom u javnim medijima.

Javnost se može isključiti na sjednica tijela udruge zbog zaštite osobnih podataka o članovima udruge, te zbog zaštite osobne ili poslovne tajne.

Rad u Društvu je dragovoljan društveni rad, koji se obavlja u skladu s načelima javnosti, kolegijalnosti, odgovornosti, informiranosti, reizbornosti i demokratskog odlučivanja.

 1. ČLANOVI DRUŠTVA, PRAVA, OBVEZE I ODGOVORNOSTI

Članak 13.

Članom Društva punoljetna osoba postaje, dragovoljnim pristupom, prihvaćanjem pravila planinarske etike i Statuta Društva.

Članstvo u Društvu dokazuje se upisom u popis članova, planinarskom iskaznicom i plaćenom članarinom za tekuću godinu.

Članom Društva može postati isključivo fizička osoba.

Za osobu mlađu od 14 godina, pisanu izjavu o učlanjivanju u Društvo daje zakonski zastupnik ili skrbnik, a za maloljetnu osobu s navršenih 14 godina, zakonski zastupnik ili skrbnik daje pisanu suglasnost.

Svi članovi Društva svojim potpisom na pristupnici potvrđuju da su upoznati sa Statutom Društva i pravilima ponašanja članova Društva.

Visinu članarine određuje Upravni odbor.

Članak 14.

Po visini iznosa članarine članovi su razvrstani u tri skupine, a boja članske markice određuje njenu vrstu, odnosno pripadnost određenoj skupini i to: zelena za djecu i mladež do završetka redovitog školovanja, uključujući i fakultet, crvena za umirovljenike bez obzira na godine života, plava za sve ostale, takozvane seniore.

Članak 15.

Popis članova vodi Tajnik Društva.

Popis članova vodi se elektronički na propisanom obrascu, a koji mora sadržavati podatke o osobnom imenu i prezimenu člana, njegov osobni identifikacijski broj (OIB), datumu rođenja, članski broj, datum pristupanja u Društvo i datumu prestanka članstva u Društvu, datum plaćanja članarine za pojedinu godinu i napomenu.

Popis članova uvijek mora biti dostupan na uvid svim članovima Društva i nadležnim tijelima, na njihov zahtjev.

Članak 16.

Prava i povlastice člana koje proizlaze iz plaćanja članarine počinju najranije s danom plaćanja članarine, a prestaju najkasnije po isteku važenja iste, odnosno 31.prosinca.

Članak 17.

Član Društva nakon plaćanja članarine ima pravo :

  • Aktivno sudjelovati u radu Društva, davati prijedloge, sudjelovati u donošenju odluka, birati i biti biran u tijela Društva i HPS-a ako član ima poslovnu sposobnost. Malodobni članovi nemaju pravo birati ni biti birani u tijela Društva,
  • Koristiti se rekvizitima i opremom u vlasništvu Društva,
  • Dobivati informacije o radu Društva,
  • Stjecati priznanja i nagrade za svoj rad,
  • Koristiti povlastice člana planinarske udruge.

Članak 18.

Obveze i odgovornosti člana Društva jesu:

  • Aktivno sudjelovati u radu Društva,
  • Redovito plaćati članarinu za tekuću godinu,
  • Sudjelovati u donošenju odluka,
  • Davati prijedloge i mišljenja o radu Društva,
  • Pridržavati se Statuta i drugih akata Društva,
  • Izvršavati odluke upravnih tijela Društva i preuzetih obveza,
  • Čuvati i podizati ugled i interes Društva,
  • Odazivati se na radne aktivnosti,
  • Raditi na prikupljanju novih članova te odgoju i školovanju mladeži,
  • O svom radu, izletima, ekspedicijama ostavljati pisani trag za uputu i učenje novim naraštajima planinara,
  • Pri radu, na izletima i ekspedicijama nositi i isticati simbole Društva, sponzora i donatora,
  • Čuvati imovinu Društva.

Članak 19.

Članstvo u Društvu prestaje:

  • Dragovoljnim istupom,
  • Neplaćanjem članarine,
  • Smrću,
  • Isključenjem, članstvo prestaje izricanjem takve mjere od Suda časti i to:
   • Ako član ne poštuje odredbe ovog Statuta,
   • Ako član svojim djelovanjem nanese težu štetu interesima i ugledu Društva,
   • Ako je članu sudskom odlukom izrečena mjera zabrane javnog istupanja.

Članak 20.

Član Društva koji postupi suprotno odredbama ovog Statuta ili odlukama tijela Društva i time nanese štetu interesima Društva odnosno naruši njegov ugled, koji povrijedi ugled i interese drugih članova, te koji neopravdano ne izvrši svoje članske obveze, odlukom Suda časti može biti kažnjen:

  • Pismenom opomenom,
  • Zabranom sudjelovanja u planinarskim akcijama Društva u trajanju od jedne godine,
  • Zabranom obavljanja dužnosti (funkcija) u planinarskom Društvu u trajanju od jedne do tri godine,
  • Privremenim isključenjem iz Društva,
  • Trajnim isključenjem iz Društva.

Svi ostali detalji će biti propisani Pravilnikom o radu Suda časti.

 1. TIJELA DRUŠTVA

Članak 21.

Tijela Društva su:

 1. Skupština,
 2. Upravni odbor,
 3. Predsjednik,
 4. Dopredsjednik,
 5. Tajnik,
 6. Blagajnik,
 7. Nadzorni odbor,
 8. Sud časti
 1. SKUPŠTINA DRUŠTVA

Članak 22.

Skupština Društva je najviše tijelo upravljanja, a održava se najmanje jednom godišnje (redovita), odnosno svake četvrte godine (izborna), a može biti i izvanredna. Redovitu (godišnju) Skupštinu saziva predsjednik Društva. Skupštinu čine svi poslovno sposobni članovi Društva.

Poziv za Skupštinu objavljuje se preko oglasne ploče i web stranice Društva najmanje 14 dana ranije sa prijedlogom dnevnog reda.

Gostima se pozivi i materijali dostavljaju poštom ili e-mailom, u istom razdoblju.

Predsjednik je obvezan sazvati izvanrednu sjednicu Skupštine kada to zatraži najmanje jedna trećina članova Skupštine Društva. Uz zahtjev za sazivanje Skupštine predlagatelji su obvezni predložiti dnevni red sjednice.

Predsjednik saziva sjednicu prema predloženom dnevnom redu predlagatelja, a ako je ne sazove u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva, sazvat će je predlagatelji, uz predloženi dnevni red, te mjesto i dan održavanja sjednice.

U slučaju isteka mandata tijela Društva, Skupštinu saziva trećina članova Društva upisanih u popis članova prije isteka mandata tijelima Društva ili zadnja osoba za zastupanje upisana u Registar udruga.

Članak 23.

Sjednici Skupštine predsjedava predsjednik Društva. U izočnosti Predsjednika, sjednici predsjedava dopredsjednik Društva, a ako je i on izočan, Skupština na početku sjednice javnim glasovanjem određuje osobu koja će predsjedavati sjednicom.

O radu sjednice Skupštine vodi se zapisnik, koji potpisuje zapisničar (ovjerovitelj/i ako ih je skupština izabrala). Zapisnik o radu sjednice Skupštine trajno se čuva u pismohrani Društva.

U slučaju izvanrednih okolnosti Skupština Društva može se održati on line, dopisno ili elektronskim putem. O načinu Skupštine članovi Skupštine trebaju biti unaprijed obaviješteni.

Članak 24.

Skupština pravovaljano odlučuje ako je na sjednici nazočna natpolovična većina svih članova Skupštine, a odluke donosi većinom glasova nazočnih članova Skupštine.

U slučaju da na Skupštini nema natpolovične većine, odnosno ako se kvorum ne postigne nakon pola sata od vremena zakazanog za početak sjednice, Skupština sve odluke donosi pravovaljano većinom glasova nazočnih članova Društva, ako je na sjednici Skupštine nazočno najmanje ¼ (jedna četvrtina) članova Društva.

Glasovanje na sjednici Skupštine u pravilu je javno, osim ako Skupština ne odluči drugačije.

Članak 25.

Skupština Društva:

  • Utvrđuje politiku rada Društva i daje smjernice za njegov rad,
  • Usvaja statut Društva i njegove izmjene i dopune,
  • Usvaja Plan rada i Financijski plan Društva za tekuću kalendarsku godinu, te Izvješće o radu Društva u protekloj kalendarskoj godini,
  • Usvaja godišnje izvješće o financijskom poslovanju Društva,
  • Donosi druge akte i odluke važne za rad Društva,
  • Odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti Društva,
  • Odlučuje o udruživanju Društva u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja udruga,
  • Donosi odluku o statusnim promjenama,
  • Donosi Poslovnik o radu Skupštine, pravilnike Nadzornog odbora i Suda časti,
  • Razmatra i usvaja izvješća predsjednika i drugih tijela Društva,
  • Bira i razrješuje dužnosti predsjednika, te članove Nadzornog odbora, članove Upravnog odbora i Suda časti,
  • Na prijedlog predsjednika Društva bira dopredsjednika i tajnika Društva,
  • Bira ili opoziva članove Upravnog odbora,
  • Opoziva prije isteka mandata predsjednika i sve članove Upravnog odbora udruge u slučaju ako donose odluke suprotne zakonu i Statutu i ako ne provode odluke Skupštine, te bira nove s punim mandatom,
  • Opoziva prije isteka mandata pojedinog člana Nadzornog odbora i člana Suda časti u slučaju ako nije aktivan, te imenuje njegovog zamjenika do isteka mandata tih tijela,
  • Odlučuje o prestanku rada Društva i raspodjeli preostale imovine Društva,
  • Imenuje i opoziva likvidatora Društva,
  • Donosi i ostale odluke važne za djelovanje Društva,
  • Odlučuje i o drugim pitanjima za koja ovim Statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela Društva.

.

 1. UPRAVNI ODBOR DRUŠTVA

Članak 26.

Upravni odbor Društva je operativno tijelo, koje obnaša izvršne i druge poslove utvrđene ovim Statutom između zasjedanja Skupštine.

Upravni odbor Društva sastoji se od 7 članova, a čine ga predsjednik, dopredsjednik, tajnik i još 4 (četiri) člana koje na prijedlog predsjednika Društva bira Skupština.

Radom Upravnog odbora rukovodi predsjednik Upravnog odbora. Predsjednik Društva je ujedno i predsjednik Upravnog odbora.

Svi članovi Upravnog odbora imaju jednaka prava, dužnosti i obveze. Članovi Upravnog odbora dužni su prisustvovati sastancima.

U slučaju bolesti, duže spriječenosti te neodazivanja pojedinih članova sastancima Upravnog odbora, Upravni odbor ima pravo izabrati i kooptirati nove članove Upravnog odbora do redovne izborne Skupštine.

Mandat članova Upravnog odbora traje četiri (4) godine s mogućnošću ponovnog izbora.

Članak 27.

Upravni odbor Društva se sastaje po potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca.

Sjednice Upravnog odbora saziva i predsjedava predsjednik Društva. U slučaju izočnosti predsjednika, sjednicama Upravnog odbora predsjedava dopredsjednik ili tajnik. Upravni odbor pravovaljano odlučuje ako je na sjednici nazočno više od polovice njegovih članova, i to većinom glasova nazočnih članova.

O radu Upravnog odbora tajnik Društva vodi zapisnik ili osoba koju odredi Upravni odbor.

Članak 28.

Upravni odbor Društva:

 • Ustrojava i vodi rad, djelovanje i polovanje Društva između dviju sjednica Skupštine,
 • Priprema prijedlog godišnjeg plana rada Društva i skrbi o izvršenju istog,
 • Provodi odluke Skupštine,
 • Upravlja imovinom Društva, donosi prijedlog financijskog plana i odlučuje o korištenju sredstava,
 • Utvrđuje prijedlog Statuta i odobrava Pravilnike o radu sekcija i odsjeka,
 • Priprema materijale i podnosi izvješća o radu Skupštini,
 • Donosi druge akte i odluke važne za rad Društva, (pravilnike, poslovnike i drugo)
 • Donosi odluku o visini članarine,
 • Na prvoj sjednici nakon izborne skupštine, a na prijedlog predsjednika Društva izabire blagajnika,
 • Imenuje povjerenstva kao svoja stručna radna tijela za obavljanje povremenih ili trajnih zadaća iz svog djelokruga rada (za gospodarenje, za dodjelu priznanja, za školovanje kadrova, za planinarske putove i označavanje, za zaštitu prirode, za propagandnu i izdavačku djelatnost, za marketing, i sl.),
 • Utvrđuje prijedloge za priznanja,
 • Surađuje s planinarskim i drugim udrugama, poduzećima i državnim institucijama,
 • Donosi odluke o izdavačkim, informacijskim, marketinškim i drugim djelatnostima,
 • Organizira i saziva savjetovanja, seminare i druge skupove radi osposobljavanja članstva,
 • Upravni odbor donosi sve akte koji nisu u isključivoj nadležnosti Skupštine Društva,
 • Donosi odluke o osnivanju Sekcija unutar Drušva koje će obavljati aktivnosti u skladu s djelatnošću Društva definirane Stututom PD Medvednica i Pravilnikom o organiziranju rada Sekcija
 • Obavlja i druge poslove u interesu razvitka Društva.
 1. PREDSJEDNIK DRUŠTVA

Članak 29.

Predsjednik Društva:

  • Zastupa Društvo, i odgovoran je zakonit rad Društva
  • Skrbi se o radu Društva i njegovih tijela, te o zakonitosti rada Društva,
  • Vodi poslove Društva sukladno odlukama Skupštine,
  • Odgovoran je za podnošenje Skupštini prijedloga godišnjeg financijskog izvješća,
  • Dostavlja zapisnik sa redovite, redovito-izborne, izborne, izvanredne sjednice Skupštine Društva, s određenim privitcima nadležnom uredu koji vodi registar udruga,
  • Sklapa ugovore i poduzima pravne radnje u ime i za račun Društva, vodi posebnu skrb o imovini Društva i nalogodavac je za izvršenje financijskog plana Društva,
  • Provodi odluke i zaključke Skupštine,
  • Saziva i vodi sjednice Skupštine do izbora Radnog Predsjedništva,
  • Saziva i vodi sjednice Upravnog odbora i
  • obavlja i druge poslove u interesu i za Društvo.

Članak 30.

Predsjednika Društva bira Skupština Društva većinom glasova nazočnih članova na mandat od četiri (4) godine, s mogućnošću ponovnog izbora.

U slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti, Predsjednika u svim poslovima zamjenjuje Dopredsjednik ili Tajnik.

Predsjednik može biti razriješen dužnosti prije kraja mandata, i to:

  • Na svoj zahtjev,
  • Ako ne postupa u skladu s ovim Statutom ili drugim pozitivnim propisima,
  • Ako ne izvršava odluke Skupštine ili postupaju protivno tim odlukama,
  • Ako svojim nesavjesnim radom prouzroči štetu Društvu ili njegovu ugledu.
  • Ako ne saziva sjednice Upravnog odbora,

Odluku o razrješenju predsjednika donosi Skupština većinom glasova nazočnih članova.

 1. DOPREDSJEDNIK DRUŠTVA

Članak 31.

Dopredsjednik:

  • Član je Upravnog odbora koji je izabran na Skupštini  i na prijedlog Predsjednika Društva potvrđuje ga Skupština,
  • Zastupa Društvo u odsutnosti predsjednika,
  • U odsutnosti predsjednika zaključuje i potpisuje ugovore,
  • Pravovremeno izvješćuje predsjednika Društva o aktivnostima koje je provodio kao njegov zamjenik,
  • Skrbi o radu Društva i njegovih tijela i odgovoran je da rad bude u skladu sa Statutom, zakonima i propisima,
  • Usklađuje rad Upravnog odbora i skrbi se o provođenju odluka i akata,
  • Pokreće raspravu o određenim pitanjima iz djelokruga rada Upravnog odbora,
  • Provodi odluke i zaključke Skupštine,
  • Obavlja i druge poslove u interesu Društva.

Članak 32.

Dopredsjednika Društva na prijedlog predsjednika Društa bira Skupština većinom glasova nazočnih članova, na mandat od četiri  (4) godine.

Dopredsjednik može biti razriješeni dužnosti prije kraja mandata, i to:

  • Na svoj zahtjev,
  • Ako ne postupa u skladu s ovim Statutom ili drugim pozitivnim propisima,
  • Ako ne izvršava odluke Skupštine ili postupaju protivno tim odlukama,
  • Ako svojim nesavjesnim radom prouzroči štetu Društvu ili njegovu ugledu.

Odluku o razrješenju dopredsjednika donosi Skupština većinom glasova nazočnih članova.

 1. TAJNIK DRUŠTVA

Članak 33.

Tajnik Društva:

  • Član je Upravnog odbora koji je izabran na Skupštini  a na prijedlog predsjednika Društva potvrđuje ga Skupština,
  • Zastupa Društvo u odsutnosti predsjednika i dopredsjednika,
  • Skrbi o uvjetima rada i djelovanja,
  • Vodi Registar članova (Matičnu knjigu) i skrbi o članskim zahtjevima i obvezama,
  • Obavlja stručno-administracijske poslove i odgovara za pripremu sjednica tijela Društva,
  • Brine o pravodobnoj pripremi izvješća za Skupštinu,
  • Brine o pravodobnom provođenju odluka i zaključaka Skupštine, Upravnog odbora i drugih tijela Društva,
  • Vodi zapisnike i pismohranu Društva,
  • Brine o ispunjavanju zakonom, ugovorom ili na drugi način preuzetih obveza Društva,
  • Zajedno s predsjednikom i dopredsjednikom organizira suradnju Društva i održava veze s tijelima drugih udruga, saveza i zajednica,
  • Koordinira rad svih tijela, odsjeka, sekcija i komisija u Društvu,
  • Pojedine teže stručno-administracijske poslove po odobrenju Izvršnog odbora može dati na obavljanje specijaliziranim ustanovama ili poduzećima na račun Društva,
  • Brine se o obavještavanju članstva i javnosti o radu i djelovanju Društva,
  • Obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.

Društvo zastupa i predstavlja predsjednik Društva, a u njegovoj odsutnosti dopredsjednik i tajnik Društva. Mandat tajnika traje četiri (4) godine i može biti ponovno biran.

Tajnik može biti razriješen dužnosti i prije kraja mandata, i to:

  • Na svoj zahtjev,
  • Ako ne izvršava obveze koje je preuzeo i koje mu proizlaze iz funkcije,
  • Ako svojim postupcima nanese štetu Društvu ili njegovu ugledu.
 1. BLAGAJNIK DRUŠTVA

Članak 34.

Blagajnik Društva:

  • Prikuplja godišnju članarinu,
  • Vodi izmjene stanja dnevne blagajne,
  • Priprema podatke Upravnom odboru za financijsko izvješće,
  • Vodi evidenciju ulaznih računa i redoslijedu plaćanja računa,
  • Vodi evidenciju bankovnih izvoda, plaćenih računa i stanja računa Društva,
  • U suradnji s predsjednikom i tajnikom Društva odlučuje o materijalno-financijskim obvezama Društva.

Blagajnika bira Upravni odbor na mandat od četiri (4) godine, s mogućnošću ponovnog izbora. Blagajnik može biti razriješen dužnosti i prije kraja mandata, i to:

  • Na svoj zahtjev,
  • Ako ne izvršava zadaće koje su mu povjerene,
  • Ako svojim postupcima nanese veću štetu Društvu ili njegovu ugledu.

Članak 35.

Za pojedine složenije stručne, računovodstvene i/ili administrativne poslove Društvo, uz odobrenje Upravnog odbora, može angažirati vanjske suradnike ili pružatelje usluga odnosno pojedince ili tvrtke.

 1. NADZORNI ODBOR DRUŠTVA

Članak 36.

Nadzorni odbor čine predsjednik i dva (2) člana koje je izabrala Skupština Društva. Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri (4) godine.

Član Nadzornog odbora istovremeno ne može biti član Upravnog odbora.

Sjednice Nadzornog odbora održavaju se prema potrebi. Nadzorni odbor donosi odluke većinom glasova članova Nadzornog odbora.

Nadzorni odbor nadzire materijalno-financijsko i ostalo poslovanje Društva, a izvješća o radu podnosi Skupštini.

Članovi Nadzornog odbora imaju pravo pribivati na sjednicama Upravnog odbora, ali bez prava odlučivanja.

Utvrdi li Nadzorni odbor nepravilnosti u radu Društva, izvijestit će o tome Upravni odbor Društva i one čiji je rad nadzirao, te pozvati Upravni odbor da u određenom roku otklone uočene nepravilnosti.

Ukoliko Upravni odbor ne otkloni nepravilnosti u zadanom roku, Nadzorni odbor će zatražit sazivanje Skupštine, te Skupštini podnijeti izvješće o utvrđenim nepravilnostima.

 1. SUD ČASTI

Članak 37.

Sud časti sastoji se od predsjednika i dva(2) člana s mandatom od četiri (4) godine, s mogućnošću ponovnog izbora.

Sud časti rješava, provodi postupke i donosi odluke o nestatutarnom ponašanju i narušavanju kodeksa planinarske etike i ugleda Društva. Odluke donosi natpolovičnom većinom glasova svojih članova.

Nakon provedenog postupka i ovisno o utvrđenim činjenicama Sud časti izriče sljedeće stegovne mjere:

  • Za lake prekršaje: opomenu ili ukor
  • Za teže prekršaje: zabranu sudjelovanja u planinarskim akcijama u vremenu od jedne godine
  • Za najteža djela: privremeno ili trajno isključenje iz Društva.

Sud časti svoje odluke donosi u pisanom obliku i o njima izvješćuje Upravni odbor, a Skupštinu društva preko Upravnog odbora.

Članovi Stegovnog suda ne mogu biti članovi Upravnog odbora.

 1. IX.ODREDBE O IZBORU I OPOZIVU

Članak 38.

Izbori se obavljaju javnim ili tajnim glasovanjem, u pravilu između više kandidata ako Skupština ne odluči drugačije.

Za predsjednika Društva izabran je kandidat koji je dobio najviše glasova uz uvjet da je to ujedno i natpolovična većina nazočnih članova.

Ako niti jedan kandidat u prvom krugu nije dobio natpolovičnu većinu glasova nazočnih članova, u drugi krug glasovanja ulaze dva kandidata s najvećim brojem glasova i tada je izabran kandidat koji je dobio više glasova.

Za članove Upravnog odbora, Nadzornog odbora i Suda časti izabrani su kandidati koji su dobili najveći broj glasova nazočnih članova.

Članak 39.

Mandat u svim tijelima Društva traje četiri (4) godine s mogućnošću ponovnog biranja. Mandat prestaje istekom vremena, opozivom ili usvajanjem ostavke na funkciju.

Mandat može prestati prije isteka vremena ukoliko član zanemaruje svoje dužnosti ili ih ne obavlja u skladu s ovim Statutom, odlukama tijela Društva ili zakonom.

Opoziv se vrši po istom postupku kao i izbor.

Članak 40.

Prijedlog za opoziv predsjednika Društva mogu podnijeti, Upravni odbor ili najmanje jedna trećina članova Skupštine Društva.

Prijedlog za opoziv dopredsjednika, tajnika ili pojedinog člana Upravnog odbora, Nadzornog odbora ili člana Suda časti može, podnijeti predsjednik ili najmanje jedna trećina članova Skupštine Društva.

Nakon razmatranja prijedloga za opoziv Skupština odlučuje hoće li se pristupiti glasovanju o opozivu.

Predsjednik Društva odnosno član tijela Društva opozvan je ako je za opoziv glasovala većina od ukupnog broj članova Skupštine.

Novoizabranom predsjedniku odnosno članu tijela Društva mandat traje do isteka mandata ostalih članova tijela Društva.

Ako skupština razriješi sva tijela Društva tada bira nova tijela Društva na puni mandat.

Svaki član tijela Društva može zatražiti svoje razrješenje i prije isteka mandata na koji je izabran s time da je dužan obavljati svoju dužnost do donošenja odluke o razrješenju.

Skupština je dužna donijeti odluku o zahtjevu za razrješenje na prvoj sjednici.

 1. STRUČNE DJELATNOSTI I ŠKOLOVANJE KADROVA

Članak 41.

Društvo radi na organiziranju i provođenju stručnog usavršavanja i osposobljavanja planinarskih kadrova svih kategorija.

Izobrazba i osposobljavanje planinarskih kadrova i specijaliziranih stručnih djelatnosti obavlja se prema programu osposobljavanja i stručnog usavršavanja, te razvitka specijalističkih djelatnosti koje utvrđuje i donosi HPS, kao i odgovarajućim programima Društva, sekcija, odsjeka i stanica.

Sve oblike osposobljavanja i usavršavanja koja se sufinanciraju novčanim sredstvima Društva odobrava Upravni odbor Društva.

 1. IMOVINA I MATERIJALNA SREDSTVA

Članak 42.

Imovinom Društva upravljaju i raspolažu tijela Društva sukladno propisima o materijalno-financijskom poslovanju neprofitnih udruga. Ako u svom djelovanju Društvo ostvari eventualnu dobit, ista se isključivo mora koristiti za obavljanje i unaprjeđenje djelatnosti Društva, odnosno za ostvarenje ciljeva utvrđenih Statutom.

Članak 43.

Imovinu Društva čine novčana i materijalna sredstva koje je Društvo steklo uplatom:

  • Članarine,
  • Dobrovoljnim prilozima, darovima i donacijama,
  • Sponzorstvima,
  • Financiranjem programa i projekata Društva iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, iz fondova i/ili iz inozemnih izvora,
  • Prihodima od povremenog obavljanja gospodarske djelatnosti,
  • Dotacijama iz proračuna grada ili županije za program javnih potreba u fizičkoj i tehničkoj kulturi,
  • Drugim izvorima u skladu sa zakonom.

Društvo može raspolagati svojom imovinom samo radi ostvarivanja ciljeva i obavljanja djelatnosti određenih ovim Statutom, u skladu sa zakonom.

Članak 44.

Društvo upravlja sredstvima za rad u skladu s propisima o materijalnom i financijskom poslovanju, a u okviru financijskog plana koji na prijedlog Izvršnog odbora donosi Skupština Društva.

Financijski plan provodi Upravni odbor.

 1. NAGRADE I PRIZNANJA

Članak 45.

Društvo dodjeljuje nagrade i priznanja svojim članovima, te organizacijama i pojedincima.

Za postignute uspjehe i rezultate u radu, te doprinos u razvoju Društva dodjeljuje se Društveno priznanje.

Članak 46.

Za zasluge i doprinos u razvoju planinarstva svojih članova, udruga, poduzeća i pojedinaca, Društvo dostavlja povjerenstvu Izvršnog odbora HPS-a prijedlog za dodjelu priznanja HPS-a.

Priznanja HPS-a su:

  • Brončanii znak HPS-a,
  • Srebrni znak HPS-a,
  • Zlatni znak HPS-a,
  • Plaketa HPS-a,
  • Povelja počasnog člana HPS-a.

Priznanja PD MEDVEDNICA  su:

  • Zahvalnica,
  • Priznanje,
  • Spomenica,
  • Plaketa Društva,
  • Povelja počasnog člana.

Predlagač za dodjelu priznanja HPS-a je Upravni odbor Društva i Skupština društva, a prilikom predlaganja poštuju se kriteriji Pravilnika o dodjeli priznanja HPS-a.

Prijedlog za dodjelu priznanja, spomenice, zahvalnice, plakete Društva i povelje počasnog člana Društva mogu dati članovi Upravnog odbora, predsjednik, pročelnici i sve ostale udruge kojih je društvo član. Upravni odbor putem svog stalnog povjerenstva vodi evidenciju svih dodijeljenih priznanja.

 1. LIKVIDATOR

Članak 47.

Likvidator je fizička ili pravna osoba koju je imenovala Skupština Društva i koja je kao likvidator upisana u Registar udruga.

Likvidator ne mora biti član Društva.

Likvidator zastupa Društvo u postupku likvidacije, te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u Registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje udruge do okončanja postupka likvidacije i brisanja udruge iz registra udruga.

 1. PRESTANAK POSTOJANJA DRUŠTVA

Društvo prestaje djelovati:

Članak 48.

  • Odlukom Skupštine o prestanku njegova djelovanja,
  • U drugim slučajevima predviđenim zakonom.

U slučaju kada Skupština Društva donese odluku da isto prestaje s radom, odluku o tome donosi dvotrećinskom većinom glasova ukupnog broja svih članova Skupštine.

U slučaju prestanka postojanja Društva, imovina se na osnovu odluke Skupštine, a nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka predaje drugoj planinarskoj udruzi o čemu odlučuje Skupština.

 1. RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA UNUTAR DRUŠTVA

Članak 49.

Svi članovi Društva obvezni su surađivati u duhu zajedništva i solidarnosti.

Spor/sukob interesa u Društvu postoji ako se radi o pravima i interesima članova kojima oni mogu slobodno raspolagati, a utječe na rad Društva u cjelini ili ako se on odnosi na pitanja od zajedničkog interesa za sve članove.

Za rješavanje sporova/sukoba interesa, Skupština imenuje Arbitražno vijeće koje čine članovi Društva. Sastav, mandat i način odlučivanja vijeća uređuju se pravilnikom koji donosi Skupština. Arbitražno vijeće u svom radu na odgovarajući način primjenjuje odredbe Zakona o mirenju.

Odluka Arbitražnog vijeća je konačna.

Ako se spor/sukob interesa odnosi na odluke tijela upravljanja Društvom temeljem kojih se podnosi zahtjev za upis promjena u registar udruga, o čemu odlučuje nadležni ured, nezadovoljni član najprije se obraća Društvu radi rješavanja spora/sukoba interesa.

Kada odluka Arbitražnog vijeća postane konačna, Društvo podnosi nadležnom uredu zahtjev za upis promjena u registar udruga, a uz zahtjev prilaže odluku Arbitražnog vijeća.

XVI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 50.

Statut je temeljni opći akt Društva i svi drugi opći akti moraju biti u skladu s odredbama Statuta. Tumačenje odredaba Statuta daje Skupština.

Tumačenje drugih akata Društva daje Upravni odbor.

Članak 51.

Sva unutarnja pitanja Društva, kao i druga pitanja koja nisu utvrđena Statutom, a zahtijevaju podrobniju razradu biti će uređena općim aktima koje donose Skupština i Upravni odbor.

Članak 52.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se danom upisa u registar udruga pri nadležnom tijelu državne uprave.

Zagreb, 20. Studenog 2021.godine

Predsjednica Društva

Irena Hustić